Skip to content

Ontwikkeling in vergunningsplicht Wet Natuurbescherming

Thema: Dienstverlening, Huisvesting en Verzekeren, Wet- en regelgeving

Ontwikkeling in vergunningsplicht Wet Natuurbescherming

Thema: Dienstverlening, Huisvesting en Verzekeren, Wet- en regelgeving

De vergunning Wet natuurbescherming: noodzakelijk voor bedrijven die stikstof produceren met een effect op een Natura 2000-gebied. Recentelijk deed de Raad van State uitspraak en blijkt dat er bij intern salderen geen vergunningsplicht is. Van Santvoort Advies praat u bij over de laatste stand van zaken rondom de regelgeving.

 

Stikstofcrisis
Stakende agrariërs, crisisoverleg in de Tweede Kamer en het instellen van noodmaatregelen. De stikstofcrisis was het gesprek van de dag eind 2019. Eerder in 2019 zette de Raad van State een streep door het vier jaar oude Programma Aanpak Stikstof (PAS). De stikstofuitstoot moet omlaag en daarmee zijn er strenge maatregelen ingezet voor onder andere de bouw- en agrarische sector.

 

Natura 2000-gebieden
Niet alleen voor landbouwhuisdieren maar ook voor paarden zijn ammoniakemissiefactoren vastgesteld. Op het moment dat de stikstofuitstoot van de paarden een negatief effect heeft op een Natura 2000-gebied is er een vergunning vereist. Nederland kent maar liefst 161 Natura 2000-gebieden. Deze districten zijn een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. De aanwezigheid van een Natura 2000-gebied heeft invloed op ruimtelijke ordering maar zeker ook op het gebruik ten behoeve van landbouw en industrie.

 

Natura 2000 gebieden in Nederland

Uit stikstofmetingen die door het RIVM zijn uitgevoerd blijkt dat in deze natuurgebieden sprake is van een overschot aan stikstof, waarbij de agrarische sector zorgt voor de grootste bron. Bij het bedrijfsmatig houden van dieren in de omgeving van een Natura 2000-gebied is er daarom bijna altijd een vergunning van de Wet Natuurbescherming verplicht. Hoe groot of hoe klein het effect op het Naturea 2000-gebied ook is. Belangrijk om te weten is dat een vergunning Wet Natuurbescherming niet hetzelfde is als een milieuvergunning of een melding Activiteitenbesluit. Door de veranderde wetgeving is de Wet Natuurbescherming actueel geworden, maar het speelt eigenlijk al veel langer bij de hippische ondernemers.

 

AURIUS Calculator
Om te bepalen of een vergunning wel of niet nodig is moet berekend worden of en hoeveel stikstofdepositie een bedrijf veroorzaakt op een Natura 2000-gebied. Dit kan gedaan worden doormiddel van de AERIUS Calculator. Hiermee kan op basis van de stikstofuitstoot van een bedrijf bepaald worden hoeveel daarvan neer slaat op Natura 2000-gebieden.

 

Geen vergunningplicht
Dat er vanuit een bedrijf stikstof neerslaat op Natura 2000-gebieden hoeft niet automatisch te betekenen dat er een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming nodig is. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 20 januari 2021 blijkt dat bij intern salderen geen vergunningplicht voor de Wet Natuurbescherming geldt. Bij intern salderen leidt de wijziging of uitbreiding van de activiteit niet tot een toename in stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie. Daarom kunnen significante gevolgen worden uitgesloten en is er geen natuurvergunning meer nodig.  Op het moment dat een ondernemer al een lange tijd paarden houdt, kan de uitstoot van die paarden als referentiesituatie gelden. De referentiesituatie is de laagst vergunde situatie ten tijde van de relevante referentiedatum van een Natura 2000 – gebied. Ieder natuurgebied heeft een andere referentiedatum maar over het algemeen is dit in de periode van 1994 tot 2004.

 

 

Extern salderen

Als een ondernemer op dit moment meer paarden houdt dan het aantal op de referentiedatum én er is daarmee sprake van een toename in stikstofdeposititie op het Natura 2000 – gebied dan moet er stikstof (ammoniakrechten) voor de onderneming verkregen worden. Dit kan via externe saldering. Hiermee draagt een bedrijf dat (deels) stopt stikstofrechten over aan een andere onderneming. Om dit vast te leggen moet er een aanvraag ingediend worden voor de Wet Natuurbescherming. De overheid heeft voornemens gehad om het extern salderen bij veehouderijen in te voeren op 1 februari 2020.  Een van de gevreesde gevolgen hiervan zou kunnen zijn dat in rap tempo agrarische bedrijven worden weggekocht wat daarmee weer grote gevolgen heeft voor het platteland. Daarnaast zou het voor de landbouw ook mogelijk zijn om stikstofactiviteit te verkopen aan de industrie. Met het verkopen van de (gehele) stikstofactiviteit kan een bedrijf leeg komen te staan. Mocht een nieuwe ondernemer het bedrijf willen overnemen dan dient de nieuwe ondernemer weer stikstofrechten over te kopen van een ander stoppend bedrijf. Momenteel is er per provincie andere wetgeving over extern salderen.

 

Provincie aan zet
De provincie is het bevoegd gezag bij het verlenen van een natuurvergunning en bepaald het natuurbeleid voor hun gebied. De provincies moeten de recente uitspraak van de Raad van State dan ook vertalen in de lokale beleidsregels. Daarnaast moet er bepaald worden hoe om gegaan wordt met de lopende aanvragen. Op dit moment is daar nog niets over bekend. Recentelijk deed de provincie Noord-Brabant al uitspraak over een de vergunningsplicht bij intern salderen. Maar ook hier verschilt de regelgeving per provincie.

 

Wet natuurbescherming in Omgevingswet
In 2021 gaat de Wet natuurbescherming op in de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt straks richtlijnen voor regels en maatregelen die de natuur beschermen.

 

Up to date blijven rondom wetgeving? Bekijk dan regelmatig onze website www.vansantvoort.nl/advies

Meer informatie?
Bel 0492-525552 of mail naar advies@vansantvoort.nl

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit