Skip to content

Wijzigingen in 2e steunpakket voor ondernemers

Thema: Corona, Welzijn

Wijzigingen in 2e steunpakket voor ondernemers

Thema: Corona, Welzijn

Afgelopen woensdag, 20 mei, heeft de overheid het tweede steunpakket voor ondernemers bekendgemaakt. De maatregelen die in maart getroffen zijn worden op hoofdlijnen met drie maanden verlengd. Dus tot en met augustus 2020. Hieronder hebben we alle wijzigingen op een rij gezet.

 

1. Noodfonds overbrugging werkgelegenheid (NOW 2.0)

De tegemoetkoming in de loonkosten die je kunt aanvragen door de NOW-regeling blijft tot en met augustus van kracht voor bedrijven die minstens 20% omzetverlies lijden. Hier vind je alle informatie over de NOW zoals die in maart in het leven is geroepen. Er zijn wel aan aantal wijzigingen gedaan in deze regeling.

Wijzingen in de NOW 1.0 regeling:

 • Er is een correctie toegepast voor seizoensarbeid. Als de stijging van de loonsom van maart tot en met mei hoger is dan drie keer de loonsom van januari, wordt een hogere loonsom aangehouden.
 • Er is een correctie toegepast voor bedrijven die een bedrijfsovername hebben gedaan.
 • Een 13e maand wordt uit de loonsom gefilterd bij vaststelling subsidie.
 • De aanvraagtermijn voor de NOW 1.0 is verlengd tot 5 juni 2020, zodat ondernemers die nu wel onder de voorwaarden van de NOW-regeling vallen, alsnog de aanvraag kunnen indienen.
 • Vaststelling van subsidie kan aangevraagd worden vanaf 7 september.

NOW 2.0 regeling

In de NOW 2.0 is een belangrijke verruiming doorgevoerd. Ondernemers krijgen nu een opslag op de loonkosten van 40%, in plaats van 30%. Daarnaast vervalt in de aangepaste regeling de ontslagboete. Dit betekent dat het is toegestaan werknemers om bedrijfseconomische redenen te ontslaan zonder een ontslagboete van 50% over de te ontvangen tegemoetkoming. In de aangepaste regeling is er ook rekening gehouden met seizoensbedrijven. Voor grote ontslagrondes, als het meer dan 20 personen betreft, geldt de Wet Melding Collectief Ontslag / WMCO.

Houd er wel rekening mee dat wil je voor de aangepaste NOW in aanmerking komen, dat er voor dit jaar een verbod geldt op het uitkeren van dividend, het uitkeren van bonussen directie en bestuurt en op de inkoop van eigen aandelen. Voor in ieder geval het jaar waarin de subsidie wordt verstrekt tot aan de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Geldt alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarop een accountantsverklaring vereist is.

 • Aanvraag van de NOW 2.0 kan vanaf 6 juli 2020.
 • Tijdvak voor omzetverlies moet aansluiten op aanvraag tijdvak 1e NOW-aanvraag.
 • Subsidies die ondernemers ontvangen in kader van corona tellen mee als omzet (ook bij Tegemoetkoming Vaste Lasten).
 • Aanvullende voorwaarde voor NOW-regeling 2.0: de werkgever heeft een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. Dit kan bijvoorbeeld via een O&O-fonds. Ook komt er een crisispakket: NL leert door. Hier wordt later meer bekend over gemaakt.

Bekendmaking accountantsverklaring bij de NOW

Tenslotte heeft het ministerie van SZW duidelijkheid verschaft over de ondergrens voor een accountantsverklaring bij de NOW. Er is besloten tot het hanteren van twee grenzen, waarbij de ene grens geldt voor de voorschotverlening en de andere grens geldt bij de definitieve vaststelling van de subsidie.

 • Bij een subsidievoorschot van meer dan € 20.000 of een vaststelling van boven de € 25.000 is een verklaring van een derde (administratiekantoor, financieel dienstverlener of brancheorganisatie) verplicht. Er wordt gekeken naar de vergoeding per concern en niet per loonheffingennummer.
 • Voor bedrijven die een voorschot ontvangen van € 100.000 of meer of die een vaststelling van € 125.000 voor het gehele concern (niet per LH-nummer) ontvangen wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld.
 • Voor ondernemers komt er een tool om te bepalen of er een accountantscontrole nodig is.
 • Als er geen accountantscontrole verplicht is, betekent dat niet dat er géén controle plaatsvindt. Dit kan nog tot 5 jaar na de vaststelling subsidie van de subsidie. Een goede administratieve vastlegging is vereist.

2. Tegemoetkoming vaste lasten MKB (voorheen noodloket)

Bedrijven kregen via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (de TOGS-regeling) tot nu toe een vaste compensatie van € 4.000 voor de kosten van vaste lasten. Hier vind je alle informatie over deze regeling zoals die in maart is vastgesteld onder punt 3. Een nieuwe regeling voorziet in de compensatie van vaste lasten tot een maximaal bedrag van € 20.000 voor de maanden juni tot en met augustus. Dit bij een omzetverlies van minstens 30%.

De hoogte van de compensatie die je als ondernemer krijgt, is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de vaste lasten en de omzetderving.

3. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (de Tozo-regeling) wordt verlengd tot met augustus. Via deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers in financiële moeilijkheden aanvullende bijstand aanvragen tot het sociaal minimum.

De inkomsten van deze ondernemers lopen geheel of grotendeels terug, terwijl de vaste lasten gewoon doorlopen en veel uitgaven al zijn gedaan. Inkomsten die moeilijk kunnen worden ingehaald wanneer de coronacrisis achter de rug is. Ondernemers zijn vrij om te bepalen waar ze het geld aan uitgeven. Het bedrag kwalificeert als een eenmalige gift, met het oog op vaste lasten die betaald moeten blijven worden terwijl inkomsten teruglopen of stilvallen.

Wat verandert is dat het eventuele inkomen van de partner gaat meetellen voor het bepalen van de hoogte van de tegemoetkoming. Dit was niet het geval in de oude regeling.

4. Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot 1 september en overige fiscale maatregelen

De periode waarin je als ondernemer belastinguitstel kunt aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Dit betekent dat je verzuimboetes voor het niet op tijd betalen van de belasting niet hoeft te voldoen. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook voor Inkomstenbelasting komt er nu een verlaging van de belastingrente. Deze gaat in op 1 juni 2020 en wordt ook verlengd tot 1 oktober 2020

Ook de andere belastingmaatregelen, zoals de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, worden verlengd tot 1 september 2020.

Bij de eerste aanvraag krijg je direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoef je dus maar één keer een verzoek in te dienen.

Vraag je langer dan drie maanden uitstel aan dan mag je geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 september 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden. Wat deze betalingsregeling precies inhoudt is nog niet duidelijk.

5. Coulance kredietverlening blijft (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling. Lees hier meer over deze regelingen.

De Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende drie maanden € 150 miljoen extra.

Tot slot

Lees hier meer over de regelingen:

Deel dit artikel:

Ook interessant

Subsidiekansen voor hippische ondernemers

Pavo versterkt marktpositie door overname in Verenigd Koninkrijk

Paarden aan huis, maar hoe zit het met de vergunningen? Van Santvoort Advies legt uit