Algemene advertentievoorwaarden

Definities

In deze leveringsvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd.

Mud Projecten: gevestigd te Heerhugowaard en kantoorhoudende aan Terborchlaan 10, 1701 VC. Mud Projecten verzorgt de verkoop van de advertentieruimte in printuitgaven en lidmaatschappen, banners, advertorials en vacatureposities op webpagina(‘s) van Paard en Bedrijf.

Adverteerder: de rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon die met Mud Projecten een overeenkomst sluit met het oog op adverteren in een door Mud Projecten uitgegeven medium of op een website waarvan Mud Projecten in opdracht de advertentieverkoop op zich heeft genomen.

Materiaal: alle door Adverteerder aan te leveren teksten, foto’s en ontwerpmateriaal, steeds in een behoorlijk format en met inachtneming van de specificaties die Mud Projecten hanteert. Specificaties voor zowel de gedrukte als de online afgebeelde advertenties zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Mud Projecten .

Offerte: Een vrijblijvende opgave van prijs en werkzaamheden gemoeid met de uitvoering van een overeenkomst tussen Mud Projecten en Adverteerder.

1. Algemeen

1.1 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Adverteerder wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.2 Mud Projecten is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen zonder opgaaf van redenen. Wijzigingen worden een maand na kennisneming van de gewijzigde algemene voorwaarden van rechtswege van kracht. Kennisneming wordt geacht plaats te hebben gevonden na toezending door Mud Projecten aan Adverteerder. Adverteerder kan binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de wijzigingen bezwaar aantekenen tegen de door Mud Projecten bekendgemaakte wijzigingen. De wijzigingen zullen in geval van tijdig bezwaar niet van toepassing zijn ten aanzien van Adverteerder. Mud Projecten is gerechtigd deze Overeenkomst te ontbinden indien Adverteerder niet instemt met de bekendgemaakte wijzigingen.

1.3 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht. De vernietigde bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk overeenstemt met de strekking van de vernietigde bepaling.

1.4 In het geval Mud Projecten niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, verwerkt zij daarmee in geen geval haar recht geheel of ten dele naleving van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

2. Totstandkoming overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke bevestiging van Mud Projecten ten aanzien van het plaatsen van een advertentie voor Adverteerder.

2.2 Een overeenkomst komt eveneens tot stand na mondelinge bevestiging door Mud Projecten , wanneer deze een begin van feitelijke uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.

 

3. Uitvoering van de Overeenkomst

3.1 Mud Projecten kan naar eigen inzicht derden inschakelen voor de uitvoering van een overeenkomst.

3.2 Wanneer de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Mud Projecten de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Adverteerder de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3 Mud Projecten streeft steeds naar tijdige afronding van de overeenkomst. Mud Projecten verbindt zich hierbij niet aan een fatale termijn. Als Adverteerder van mening is dat een overeenkomst te laat is uitgevoerd, zal zij Mud Projecten daarover bij aangetekende post eerst schriftelijk in gebreke stellen. Bij deze ingebrekestelling zal een redelijke termijn worden gesteld om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.4 Wanneer bij uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het naar mening van Mud Projecten noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan treden partijen daarover in overleg. Als de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van Adverteerder, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan de oorspronkelijke Offerte worden verhoogd of verlaagd. Mud Projecten zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Adverteerder aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

3.5 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Mud MeProjecten dia gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Mud Projecten bevoegde persoon en Adverteerder akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden. Hieronder wordt begrepen het te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van Mud Projecten op en is voor Adverteerder geen grond om de overeenkomst op te zeggen.

3.6 Zonder opgaaf van redenen kan Mud Projecten een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

 

4. Prijs

4.1 Mud Projecten is gerechtigd periodiek de tarieven aan te passen.

4.2 De in een Offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.3 Offertes hebben een geldigheidsduur van achtentwintig (28) dagen, tenzij anders overeengekomen en op offertebrief vermeld.

4.4 Indien Adverteerder de Offerte onder afwijkende voorwaarden accepteert dan in de Offerte zijn opgenomen, dan is Mud Projecten daaraan niet gebonden.

4.5 Overschrijdingen van Offertes tot 10% van het begrootte totaal worden als begrotingsrisico door Adverteerder geaccepteerd. Mud Projecten hoeft deze overschrijding niet vooraf te melden en is gerechtigd deze onverminderd in rekening te brengen aan Adverteerder.

4.6 Mud Projecten zal zich inspannen om de kosten gemoeid met het inschakelen van derden aan Adverteerder kenbaar te maken in de Offerte. Overschrijdingen van Offertes als gevolg van omstandigheden die voortvloeien uit de betrokkenheid van door Mud Projecten ingeschakelde derden, kunnen echter niet als overschrijding worden beschouwd.

4.7 Indien sprake is van een kennelijke fout of verschrijving in de Offerte, is Mud Projecten niet gebonden aan het (foutieve) aanbod dat in die Offerte aan Adverteerder is gedaan.

4.8 Een Offerte heeft betrekking op een gehele overeenkomst, ongeacht of deze uit losse of opeenvolgende werkzaamheden bestaat. Mud Projecten is niet verplicht een deel van een Overeenkomst te verrichten wanneer Adverteerder slechts een deel van de prijs uit een Offerte voldoet.

4.9 Bezwaren tegen een Offerte dienen binnen een week, doch uiterlijk voor uitvoering van de overeenkomst kenbaar te worden gemaakt.

 

5. Materiaal

5.1 Mud Projecten dient ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van Materiaal, dat door Adverteerder wordt aangeleverd. De uitvoeringstermijn van de overeenkomst vangt niet eerder aan dan nadat Adverteerder het Materiaal juist en volledig aan Mud Projecten ter beschikking heeft gesteld.

5.2 Mud Projecten dient steeds tijdig in bezit te zijn van het Materiaal. Tenzij anders overeengekomen zal Adverteerder het Materiaal ten minste tien (10) dagen voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst aanleveren.

5.3 De in het vorige lid gestelde termijn geldt als een fatale termijn.

5.4 Adverteerder blijft in geval het Materiaal niet tijdig is aangeleverd, waardoor de overeenkomst mogelijkerwijs met vertraging wordt uitgevoerd, onverminderd verplicht de overeengekomen vergoeding binnen de afgesproken betalingstermijn te voldoen.

 

6. Betaling

6.1 Mud Projecten is gerechtigd om een deel van de overeenkomst bij voorschot in rekening te brengen.

6.2 Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen.

6.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

6.4 Eventuele klachten over de factuur dienen binnen acht (8) dagen na de factuurdatum bij aangetekend schrijven kenbaar te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan Adverteerder geacht wordt de juistheid van de factuur te erkennen.

6.5 Indien Adverteerder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Adverteerder van rechtswege in verzuim. Adverteerder is een contractuele rente verschuldigd te berekenen vanaf de factuurdatum van anderhalf procent (1,5%) per maand, waarbij een deel van een maand als een volledige wordt gerekend.

6.6 Indien Adverteerder in verzuim is, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Adverteerder, met een minimum van € 500,- (vijfhonderd Euro). Indien Mud Projecten incassokosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, welke hoger zijn dan vijftien procent (15%) van de vordering, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. In geval de vordering in rechte wordt ingesteld zullen daarmee samenhangende kosten zoals griffierecht en executiekosten integraal kunnen worden verhaald op Adverteerder. Over de hiervoor bedoelde kosten is Adverteerder de wettelijke (handels-)rente verschuldigd aan Mud Projecten , tot aan de dag der algehele voldoening van de kosten aan Mud Projecten .

6.7 Wanneer Adverteerder uit hoofde van deze algemene voorwaarden, de overeenkomst tussen Mud Projecten en Adverteerder, of anderszins kosten of rente verschuldigd is, worden door Adverteerder verrichte betalingen eerst daarop in mindering gebracht en daarna pas op de verschuldigde hoofdsom. Mud Media heeft het recht een aanbod tot betaling te weigeren, indien Adverteerder een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Mud Projecten kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

7. Intellectueel Eigendom

7.1 Rechten van intellectueel eigendom op door Adverteerder aangeleverd Materiaal berusten bij Adverteerder.

7.2 Adverteerder verstrekt een niet exclusief, niet overdraagbaar gebruiksrecht op het Materiaal ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

 

8. Garantie en vrijwaring

8.1 Adverteerder garandeert aan Mud Projecten dat het door haar aangeleverde Materiaal geen inbreuk maakt op rechten van derden en dat het Mud Media vrijstaat op basis daarvan de advertentie te plaatsen.

8.2 Adverteerder vrijwaart Mud Projecten zonder enig voorbehoud voor eventuele aanspraken van derden, in verband met de uitvoering van de overeenkomst en zal Mud Projecten te zake volledig schadeloos stellen.

8.3 Onder artikel 8.2 worden in ieder geval begrepen aanspraken van derden, ongeacht of deze gegrond blijken te zijn of niet, met betrekking tot:

  • inbreuk op auteurs- merk- of modellenrecht dan wel enig ander recht van intellectueel eigendom;
  • schending van het recht met betrekking tot vergelijkende reclame, oneerlijke mededinging en oneerlijke handelspraktijken;
  • schending van de Nederlandse Reclame Code, en;
  • reputatieschade.

8.4 Indien Mud Projecten door derden mocht worden aangesproken, dan is Adverteerder gehouden Mud Projecten zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Adverteerder in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Mud Projecten , zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Mud Projecten en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Adverteerder.

 

9. Non-conformiteit

9.1 De door Mud Projecten te leveren zaken als nader omschreven in de overeenkomst tussen Mud Projecten en Adverteerder voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.

9.2 Adverteerder is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken haar ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort Adverteerder te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Vermeende gebreken dienen binnen twee weken na levering schriftelijk aan Mud Projecten te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Mud Projecten in staat is adequaat te reageren. Adverteerder dient Mud Projecten in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

9.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan onder het voorgaande artikel bedoeld, dan komt Adverteerder geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

9.4 Indien Adverteerder tijdig reclameert, schort dit de betalingsverplichting niet op. Adverteerder blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van eventuele andere zaken die onder de overeenkomst behoren te worden geleverd.

9.5 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, zullen partijen in overleg treden voor over een oplossing van het gebrek. Mud Projecten zal zich inspannen om het gebrek te herstellen, dan wel een vervangende (deel-)prestatie te verrichten. Het betalen van schadevergoeding is uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

9.6 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten aan de zijde van Mud Projecten , daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van Adverteerder.

 

10. Overmacht

10.1 Mud Projecten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Adverteerder indien zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10.2 De volgende tekortkomingen in de nakoming door Mud Projecten worden aangemerkt als niet aan Mud Projecten toe te reken en geven Opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding: natuurrampen, oorlog, stremmingen in het vervoer, stagnatie van levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk of andere ongevallen, stakingen, beperkende maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen door deren, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden. Mud Projecten heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Mud Projecten haar verbintenis had moeten nakomen.

10.3 Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

10.4 Indien Mud Projecten ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Mud Projecten gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Adverteerder is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Mud Projecten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Mud Projecten is uitgegaan van door of namens Adverteerder verstrekte onjuist en / of onvolledig Materiaal en / of andere gegevens.

11.2 Mud Projecten is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

11.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Mud Projecten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Mud Projecten toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Adverteerder aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

11.4 Mud Projecten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.

11.5 Indien Mud Projecten aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Mud Projecten beperkt tot driemaal de factuurwaarde van de overeenkomst (met een maximum van € 25.000,- (vijfentwintig duizend Euro)), althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.6 De aansprakelijkheid van Mud Projecten is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

 

12. Beëindiging

12.1 Mud Projecten is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, indien:

Adverteerder de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

  • na het sluiten van de overeenkomst Mud Projecten ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Adverteerder de verplichtingen niet zal nakomen;
  • Adverteerder bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • indien door de vertraging aan de zijde van Adverteerder niet langer van Mud Projecten kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Mud Projecten gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, en;
  • indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Mud Projecten kan worden gevergd.

12.2 Mud Projecten heeft recht op vergoeding van de directe en indirecte schade door Adverteerder, daaronder begrepen de kosten, welke als gevolg van het ontbinden van de overeenkomst ontstaan.

12.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Mud Projecten op Adverteerder onmiddellijk opeisbaar. Indien Mud Projecten de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4 Indien Mud Projecten op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan, terwijl Adverteerder, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 

13. Geheimhouding

13.1 Informatie die in het kader van de overeenkomst ter kennis van partijen komt, wordt aangemerkt als vertrouwelijk en dient dan ook als zodanig te worden behandeld.

 

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de overeenkomst tussen Mud Projecten en Adverteerder is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Indien partijen er niet in slagen een tussen hen gerezen geschil in der minne op te lossen, dan is de rechter te Alkmaar bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van het geschil.

 

— laatste wijziging, 16 mei 2023